Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Παράταση ενός μήνα στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων στο Δημόσιο

Παράταση μέχρι τις 27 Μαΐου της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις οφειλές προς την Εφορία, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε η αναπλ. υπουργός  Νάντια Βαλαβάνη.

Παράταση μέχρι τις 27 Μαΐου της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις οφειλές προς την Εφορία, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε η αναπλ. υπουργός  Νάντια Βαλαβάνη.
Η παράταση αφορά διάστημα ενός μήνα σύμφωνα με την κ. Βαλαβάνη λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος των οφειλετών ώστε να δοθεί η δυνατότητα περισσότεροι να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων.
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISnet για τη διαγραφή προσαυξήσεων στα ληξιπρόθεσμα  έκλεισε χθες. 
Ωστόσο τώρα μετά από τη σχετική ενημέρωση της Ν. Βαλαβάνη στη Βουλή αναμένεται νέα οδηγία.
Η Ρύθμιση σε 100 δόσεις 
Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα χρέη, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να τακτοποιηθούν είτε με εφάπαξ καταβολή και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής είτε σε μηνιαίες δόσεις που μπορούν να κυμανθούν από 2 έως και 100, με έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενη αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως και 30%. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη ληξιπρόθεσμα μέχρι 1-3-2014 που έχουν ήδη ενταχθεί σε προηγούμενη ή παλαιότερη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Ελάχιστη δόση. Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Ωστόσο, εάν υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές Δ.Ο.Υ. η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε Δ.Ο.Υ.
Eπιβάρυνση Τόκων. Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται σε 3% ετησίως.
Άρση κατασχέσεων. Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.
Για οφειλές που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα. Μπορούν επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.
Υποβολή αίτησης. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 27 Μαΐου. Ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η παραπάνω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα.
Προηγούμενες ρυθμίσεις. Όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σ' αυτή ή να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση εφόσον τους συμφέρει. Ωστόσο, για όσους μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος.
Ευεργετήματα. Σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Επιπλέον, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς επίσης και κάθε διαδικασία ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Όσοι έχουν φυλακιστεί λόγω των χρεών τους θα αποφυλακίζονται εφόσον τα εντάξουν στη ρύθμιση. Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση απαλλάσσονται επίσης από τυχόν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής 10%, 20% ή 30% που τυχόν τους έχουν επιβληθεί.
Τυχόν ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, καταθέσεων κ.λπ.) θα αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον εξοφλήσει το 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.
Προθεσμίες εξόφλησης δόσεων. Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις θα πρέπει να καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.
Απώλεια ρύθμισης. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εάν δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης, ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Προκαταβολή οφειλής. Εφόσον πληρωθεί ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, δηλαδή τουλάχιστον 200 ευρώ, μέχρι τις 27 Απριλίου 2015, θα χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ποσό αυτό πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Κατάργηση δίωξης για οφειλές έως 50.000 ευρώ
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα:
• Καταργείται η ποινική δίωξη για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 50.000 ευρώ.
• Καταργούνται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, τα οποία επιβάλλονται με ποσοστά 10% σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πάνω από 2 μήνες, 20% σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 12 μήνες και 30% σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 2 χρόνια. Η κατάργηση ισχύει για χρέη που γίνονται ληξιπρόθεσμα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.
• Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 και των 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα.
• Τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προκύψουν φέτος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους φορολογούμενους δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα το 2014 (ανέργους κ.λπ.) θα φορολογηθούν με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ.
• Ισχυρά θεωρούνται τα πρακτικά συμβιβασμού επί φορολογικής διαφοράς που καταρτίστηκαν μέχρι τις 31-12-2013 και τα οποία δεν στάλθηκαν για οποιοδήποτε λόγο στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου δυσμενέστερη και χωρίς την παράσταση του φορολογούμενοι. Επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
Διαγραφή προσαυξήσεων
Μείωση δόσης
Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Ωστόσο, εάν υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές Δ.Ο.Υ. η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε Δ.Ο.Υ.
Φορολογική ενημερότητα
Σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Επιπλέον, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς επίσης και κάθε διαδικασία ποινικής δίωξης σε βάρος τους.
Πηγή: http://www.newsbomb.gr/